robartbhp.pl Reviews with ekomi-pl.com
Strona główna » Konkurs - regulamin

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Konkurs - regulamin

Regulamin konkursu RobartBHP

1. Organizator i przedmiot konkursu

1.1. Organizatorem konkursu jest Firma "ROBART" Adam Stańczak, ul. Pojezierska 97, 91-341 Łódź, wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 65010 przez Prezydenta Miasta Łodzi w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Bałuty ul. Zachodnia 47, NIP 726-235-99-35, REGON 473174765, e-mail: kontakt@robartbhp.pl, zwaną dalej „Organizator”.

1.2. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na profilu Organizatora, na portalu społecznościowym facebook „Robart BHP - odzież robocza i ochronna”, zwany dalej „Konkursem”.

1.3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

1.4. Konkurs trwa od dnia 24.05.2023 do dnia 31.05.2023 roku, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 07.06.2023 roku.


2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które napiszą komentarz pod postem konkursowym na profilu facebook „Robart BHP - odzież robocza i ochronna” i prześlą zdjęcie pokazujące jak nie powinno wyglądać BHP w pracy (dalej: „Zgłoszenie do Konkursu”).

2.2. Każdy uczestnik Konkursu może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia do Konkursu i wygrać jedna nagrodę.

2.3. Zgłoszenie do Konkursu może zostać skutecznie dokonane wyłącznie w czasie trwania Konkursu, tj. od dnia 24.05.2023 roku do dnia 31.05.2023 roku, do godziny 23.59 (strefa czasowa UTC+ 01.00 czas środkowoeuropejski).


3. Wytyczne oceny odpowiedzi zamieszczonej w Zgłoszeni do Konkursu.

3.1. Organizator dokonana wyboru zwycięskiej odpowiedzi, biorąc pod uwagę szereg kryteriów, takich jak: a) kreatywność odpowiedzi; b) zgodność z regulaminem; c) ilość reakcji na komentarz.

3.2. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

3.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenie Konkursu bez dokonania wyboru zwycięzcy.


4. Wymagania techniczne.

Zgłoszenia do Konkursu mogą być przesyłane tylko i wyłącznie komentarze pod postem konkursowym. Inne odpowiedzi, szczególnie te niezgodne z Regulaminem, zostaną usunięte przez Organizatora.


5. Nagrody

5.1. Organizator Konkursu przyzna po zakończeniu Konkursu nagrody: a) główną - jedną nagrodę w postaci sandałów roboczych; b) drugą nagrodę w postaci roboczych rękawic; c) trzecią nagrodę w postaci okularów ochronnych przeciwodpryskowych; d) 10 nagród dodatkowych w postaci 20% rabatu na zakupy w sklepie internetowym: https://www.robartbhp.pl/. Nagrody dodatkowe nie podlegają opodatkowaniu.

5.2. W przypadku nagrody głównej, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód z tytułu tej nagrody podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości tej nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości nagrody głównej zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagrody, przeznaczona na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

5.3. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

5.4. Po wyłonieniu zwycięzców Konkursu Organizator skontaktuje się posługując się wiadomością mailową. Od momentu wysłania wiadomości, zwycięzcy Konkursu powinni w terminie 5 dni kalendarzowych skontaktować się z Organizatorem w celu dopełnienia formalności wymaganych do odbioru nagrody. W przypadku niezachowania tego terminu, zwycięzca traci prawo do nagrody.

5.5. Odbiór nagród dodatkowych zostanie zorganizowany drogą elektroniczną.

5.6 Wykorzystanie zdjęć na profilu Facebook „Robart BHP - odzież robocza i ochronna”.

5.6.1 Zwycięzca nagrody głównej udziela zgody na rozpowszechnianie i korzystanie z jego wizerunku uwiecznionego na sesji zdjęciowej poprzez umieszczenie tych zdjęć na portalu społecznościowym facebook „Robart BHP - odzież robocza i ochronna”. Zwycięzca nagrody głównej wyraża zgodę na obrót zdjęciami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie jego wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie w formie analogowej i cyfrowej, za pośrednictwem dowolnego medium, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych),

b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu – wprowadzenie do obrotu, użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy utworu,

c. wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworu lub z jego wykorzystaniem,

d. wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów utworu do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,

e. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie poprzedzającym - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych,

f. przekazywania lub przesyłania zapisów utworu pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,

g. wykorzystanie w działaniach reklamowych lub promocyjnych,

h. wprowadzanie do sieci informatycznych.

5.6.2 Przeniesienie zgody na rozpowszechnienie i publikację wizerunku przez osoby trzecie nie wymaga osobnej zgody.

5.6.3. Zwycięzca nagrody głównej wyraża zgodę, aby Organizator i jego następcy prawni modyfikowali lub w inny sposób dostosowywali lub opracowywali zdjęcia do swoich aktualnych potrzeb i wymagań.


6. Warunki ogólne

6.1. Osoby zgłaszające się do udziału w Konkursie tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.robartbhp.pl/polityka-prywatnosci-pm-14.html

6.3. Zgłoszenie się do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania Zgłoszeń konkursowych.

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Uczestnika z konkursu w razie naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności, w razie stwierdzenia niepoprawności oświadczeń, o których mowa w pkt. 3.1 regulaminie.


7. Postanowienia końcowe

7.1. Organizator zastrzegaja sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie zmienionej wersji Regulaminu na stronie internetowej www.robartbhp.pl. Zmiana może być dokonana bez w każdym czasie, bez podania przyczyny.

7.2. We wszystkich sprawach spornych dotyczących Konkursu decyduje Organizator.

7.3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu